Jacob, la inspiració, Joan Vinyoli

Autors/ores

  • Joan Requesens i Piquer Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v4.137

Resum

Resum: El patriarca bíblic Jacob és el referent objectiu amb el qual el poeta Joan Vinyoli
construeix el poema «Nit d’àngel». El seu estudi en el context del poemari on és inclòs, El
Callat, em porta a veure’l com una exposició, diguem, del que per a ell és la paraula “inspiració”.
Diria que Vinyoli, feta l’anàlisi del poema i una possible interpretació, ens hi mostra
quin és l’esforç d’accés a la pròpia i més fonda interioritat, la qual retorna a l’exterior amb el
treball poètic, és a dir, en la construcció que ell anomena «els cants». L’experiència de Jacob
d’haver lluitat amb un àngel, doncs, com a imatge reflexa de la descoberta de la intimitat i,
simultàniament, de quin és del sentit de la seva vida de poeta.


Paraules clau: Jacob, inspiració, interioritat, símbol, transcendència, natura.


Abstract: The biblical patriarch Jacob is the objective reference with which the poet Joan
Vinyoli constructs the poem «Nit d’àngel». His study in the context of the book of poems in
which is included, El Callat, makes me see it as an exhibition, let us say, of what for him is
the word “inspiration”. I would say that Vinyoli, once the analysis of the poem and a possible
interpretation have been made, shows us what the effort is to access one’s own deepest
interiority, which returns to the exterior with the poetic work, that is, in the construction of
the one he names “els cants”. Jacob’s experience of having struggled with an angel, then, as
a reflection of the discovery of intimacy and, simultaneously, of what is the meaning of his
life as a poet.


Key words: Jacob, inspiration, interiority, symbol, significance, nature.

Publicades

2020-11-10 — Actualitzat el 2020-11-10

Versions