Per als autors

1. Normes de presentació d’originals: articles

a) Requisits previs

1. Els articles hauran de ser treballs originals de recerca, no publicats anteriorment en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i que no es troben en fase d’avaluació en cap altra publicació. 2. Si l’estudi o el treball ha rebut finançament per a la realització, s’indicarà al text, en una nota inicial. 3. Els autors, si estan donats d’alta en ORCID, hauran de signar el treball amb la versió normalitzada del nom que hi hagen registrat.

b) Qüestions generals

Extensió. Els articles tindran una extensió aproximada d’entre 15 i 20 fulls. Només excepcionalment i per acord del Consell de Redacció, es podran acceptar articles que siguen més curts o ultrapassen l’esmentada extensió.

Forma. S’ajustaran plenament a aquestes normes de presentació i també a la normativa de la llengua en què estiguen escrits. Altrament, el Comitè de Redacció els podrà rebutjar sense iniciar el procediment d’avaluació o demanar-ne una versió revisada. Es prega als autors i autores que s’asseguren de la bona qualitat de redacció del text.

Documents que cal adjuntar Articles. S’enviaran en suport informàtic, en Word (.docx o .doc) o en format RTF (.rtf). Si s’utilitza algun altre processador de textos, caldrà indicar-ho. S’enviarà també una versió de l’article en format PDF (.pdf). El text anirà encapçalat amb el títol (tan breu com siga possible), el nom de l’autor o autora, el seu codi ORCID -si n’hi ha-, la filiació acadèmica i l’adreça electrònica. Al final de l’article, abans de les referències bibliogràfiques, es tornarà a indicar el nom, la institució acadèmica i les adreces postal i electrònica.

Resum i informació addicional. En una pàgina a banda, a més del nom de l’autor o autora, s’inclourà, tant en la llengua de l’article com en anglès: el títol de l’article, un resum d’una extensió de 600 a 1.200 caràcters (espais inclosos) i les paraules clau (de 4 a 7), juntament amb les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte.

Enviament. Els articles es faran arribar a rvf@dival.es

c) Normes d’edició

Divisió dels articles. Segons les necessitats del discurs, convindrà dividir l’article en apartats. Els títols dels epígrafs o subepígrafs aniran en rodona normal, en una línia separada dels paràgrafs precedent i següent. No s’ha d’usar més de tres dígits en la numeració dels subepígrafs:

Referències bibliogràfiques internes. Les referències bibliogràfiques s’inclouran dins del cos de l’article i seguiran el sistema «autor/a-any-pàgina». L’any i les pàgines apareixeran entre parèntesis, separats per dos punts i un espai. Quan la referència abaste tota una obra, no caldrà explicitar-ne les pàgines. Entre l’últim cognom de l’autor o autora citats i l’any de publicació del text a què es fa referència no s’intercalarà cap signe:

Citacions. Les citacions breus (una o dues línies) apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »). Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Garamond (o si no, en Times) 10, font normal. Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors [...].

Notes. Les notes crítiques, de nombre i extensió reduïts al mínim, apareixeran a peu de pàgina i es reservaran a explicacions o aclariments complementaris dels autors. Estaran compostes en Garamond (o si no, en Times) 10. Les crides a nota s’indicaran en el cos de l’original en aràbics volats, darrere de la paraula indicada. Si aquesta paraula va seguida d’un signe ortogràfic, les crides aniran darrere del signe.

Requisits tipogràfics. El format general del text, a banda de les especificacions indicades per a citacions extenses, anirà en Garamond (o si no, en Times) 12, sense sagnats ni tabuladors.

— La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per a destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article, no per a les citacions.

— S’usarà el guió curt en els casos ortogràficament exigibles i el llarg en funció de parèntesi dintre d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà el guió de tancament.

— Preferentment s’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “ ‘ ’ ” ».

Elements gràfics. Les taules i figures, en Garamond (o en Times) 10, aniran numerades consecutivament. El títol anirà a la part inferior, separat per un espai, en el cas de les figures, i a la part superior, en el de les taules. Cal tenir en compte que la revista s’imprimeix en blanc i negre.

— Les imatges es presentaran a banda, numerades i amb indicació de la situació dins del text. Les dimensions seran, com a mínim, les mateixes que tindrà una vegada publicada. La resolució serà, almenys, de 300 ppp i el format, preferiblement TIFF (sense comprimir) o JPEG.

Referències bibliogràfiques (bibliografia final). Les referències que apareixen al text es repetiran al final en un apèndix de bibliografia, per ordre alfabètic de primer cognom d’autor o autora. L’autor o autora es fa responsable de comprovar que totes les referències del text i només aquestes es recullen a la bibliografia final i que s’ajusten a les convencions següents:

— Els cognoms dels autors hi figuraran en versaletes (o en minúscula; en cap cas, en majúscula), primer el cognom o cognoms; després, separada per una coma, la inicial del nom de fonts.

— El nombre de volums de les obres citades s’indicarà darrere de l’editorial, en aràbics i seguit de l’abreviatura «vol.», sense marcar el plural.

— El volum recomanat s’assenyalarà amb el número romà corresponent darrere del títol.

— Quant a l’entitat editora, s’ometran les paraules editorial o semblants, llevat d’algun cas en què, per claredat, és aconsellable mantenir-la (p. ex., Edicions 62). — Les coedicions s’indicaran amb una barra separadora (València/Barcelona; IIFV/PAM).

— Si la data real d’edició d’una obra no es correspon amb la que figura a la portada, s’indicarà entre claudàtors dintre dels parèntesis: (1998 [1999]).

— Quan s’utilitze una edició que no siga la primera i la data d’aquesta siga rellevant, s’indicarà entre claudàtors darrere de la data de l’edició emprada: (1998 [1a ed. 1954]).

— Les obres d’un mateix autor o autora i any s’ordenaran afegint una lletra a la data: (1998a), (1998b), etc.

— Les pàgines s’indicaran amb les abreviatures p. o pp. (no pàg. o pàgs.).

— Quan la referència tinga un DOI o una URL, caldrà indicar-ho. Els DOI poden localitzar-se a http://www.crossref.org/guestquery/. En el cas de les URL, cal consignar la data de consulta. d) Correcció de provesPassada l’avaluació externa i tingudes en compte les observacions que se’n puguen derivar i una vegada maquetats els articles, la Revista Valencia de Filologia farà arribar als autors unes proves perquè les revisen. Aquesta revisió en cap cas no podrà implicar una modificació important del contingut de l’article.

2. Normes de presentació d’originals: ressenyes

a) Requisits previs

— Les ressenyes hauran de ser treballs originals no publicats ni totalment ni parcial en un altre mitjà ni en una altra llengua.

— Es recomana que no siguen purament descriptives i que situen l’obra i l’autor o autora en el marc de l’àmbit de recerca en què s’insereixen.

— Si els autors estan donats d’alta en ORCID, signaran el treball amb la versió normalitzada del seu nom que hi hagen registrat.

b) Qüestions generals

Extensió. Tindran una extensió màxima de 15.000 caràcters (espais inclosos). Només excepcionalment i per acord del Consell de Redacció, hom podrà acceptar ressenyes que siguen més breus o que ultrapassen l’esmentada extensió.

Forma. S’ajustaran plenament a aquestes normes de presentació i també a la normativa de la llengua en què estiguen escrites. Altrament, el Comitè de Redacció les podrà rebutjar o demanar-ne una versió revisada. Igualment, es prega als autors i autores que s’asseguren de la bona redacció del text, així com d’utilitzar un llenguatge igualitari, que no discrimine ni invisibilitze les dones o els homes.

Suport informàtic. S’enviaran en Word (.docx o .doc) o en format RTF (.rtf). Si s’utilitza algun altre processador de textos, caldrà indicar-ne quin. Enviament. Les ressenyes es faran arribar a l’adreça de la revista: rvf@dival.es

c) Normes d’edició

Fitxa bibliogràfica. El text anirà encapçalat amb la fitxa bibliogràfica del llibre ressenyat: nom de l’autor o autora, seguit del títol (en cursiva), ciutat, editorial, any d’edició, pàgines totals del llibre i ISBN. Així doncs, la fitxa bibliogràfica seguirà el model següent: Joan Fuster, Nosaltres, els valencians, Barcelona, Edicions 62, 1962, 222 pp., ISBN: 84-297-1294-1. Al final del text s’indicarà el nom i cognom de qui signa la ressenya (en versaletes) seguit de la institució acadèmica a què pertany, a més de les seues adreces postal i electrònica i el telèfon.

Requisits tipogràfics.El format general del text anirà en Garamond (o en Times) 12, sense sagnats ni tabuladors. La cursiva podrà utilitzar-se per a títols de publicacions i per destacar algun terme o diferenciar paraules o frases curtes en una llengua diferent de la de l’article. No per a les citacions. S’usarà el guió curt en els casos ortogràficament exigibles i el llarg en funció de parèntesi dintre d’una frase. En aquest cas, si l’incís acaba en punt, se suprimirà el guió de tancament. Preferentment s’usaran les cometes angulars. Quan calguen distincions internes en una citació, s’empraran les cometes d’acord amb la gradació « “ ‘ ’ ” ». Les citacions breus (una o dues línies) apareixeran dins del text, entre cometes angulars (« »). Si són més extenses, aniran en paràgraf a banda, sense cometes i en Garamond (o en Times) 10, format normal. Les elisions s’indicaran amb tres punts entre claudàtors [...].

3. Propietat intel·lectual

L’autor o autora que adrece un treball a la redacció de la Revista Valencia de Filologia perquè siga publicat ha de ser el titular legítim dels drets d’explotació. La legitimació per a la publicació del treball ha d’incloure també les imatges, les taules, els gràfics i altres materials que puguen complementar el text, amb independència de si n’és l’autor o autora. Copyright: En publicar el treball en la revista, l’autor o autora cedeix a la Revista Valencia de Filologia els drets d’explotació (reproducció, distribució i comunicació pública), tant per a l’edició impresa en paper com per a la versió electrònica, que serà accessible mitjançant la xarxa Internet. Tots els treballs publicats en la Revista Valencia de Filologia es troben sota una llicència Creative Commons del tipus Reconeixement - NoComercial - Sense - ObraDerivada 4.0.

4. Procés d’avaluació científica

1. El Consell de Redacció farà una primera revisió, prèvia al procés d’avaluació externa, per tal de comprovar que els articles rebuts (tant els publicats en la part miscel·lània com els que integren els monogràfics) s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista; a més, constatarà que es tracta de treballs d’investigació originals, no publicats abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua. Els treballs hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació de la Revista Valencia de Filologia; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a quinze dies.

2. Una vegada passat aquest primer filtre dels editors, començarà el procés d’avaluació externa, estrictament anònima (double-blind peer review) dels articles, que serà realitzada per experts aliens a la Revista Valencia de Filologia i al seu Consell de Redacció. Aquest procés estarà gestionat directament des de la direcció de la revista. Cada article i monogràfic serà avaluat per dos investigadors escollits entre els membres del Comité Científic, del Comité d’Avaluadors Externs o experts de reconegut prestigi en els temes tractats a qui es demane puntualment avaluar algun article o monogràfic.

3. Seguint les pautes del formulari de revisió facilitat per la revista i tenint en compte criteris d’originalitat, rellevància, rigor metodològic i presentació formal dels treballs, cada avaluador o avaluadora elaborarà un informe motivat que especifique les raons de l’acceptació, la demanda de revisió o el rebuig de l’original.

4. Els avaluadors podran recomanar la publicació dels articles sense necessitat de cap retoc o bé proposar les correccions necessàries perquè els treballs puguen ser publicats. En aquest cas, les indicacions dels avaluadors seran trameses als autors perquè les incorporen i retornen la versió revisada del treball en un període no superior a quinze dies.

5. Si els dos avaluadors externs consideren que l’article no és publicable, la Revista Valencia de Filologia n’assumirà la decisió i la comunicarà als autors aportant els motius adduïts en l’avaluació. Si no hi ha unanimitat en les avaluacions sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció prendrà la darrera decisió. En cas d’acordar la publicació del treball, la direcció de la revista i la secretaria de redacció supervisaran la introducció dels canvis necessaris per a l’esmena del text.

6. L’anonimat d’autors i avaluadors serà preservat per part de la revista al llarg de tot el procés.

7. La Revista Valencia de Filologia es compromet a avaluar els treballs i a donar una resposta als autors sobre l’acceptació o no dels originals en un termini no superior a cinc mesos comptadors a partir de la revisió prèvia del Consell de Redacció.

8. Les ressenyes seran avaluades pel Consell de Redacció de la Revista Valencia de Filologia, que haurà de comprovar que es tracta de textos originals, no publicats abans en cap altre mitjà ni en cap altra llengua, i que s’ajusten en temàtica, qualitat de redacció i extensió als criteris de la revista. Els textos hauran d’ajustar-se, així mateix, a les normes de presentació de la revista; en cas contrari, seran retornats als autors perquè facen els canvis necessaris i els tornen a enviar a la redacció de la revista en un període no superior a quinze dies.

9. La Revista Valencia de Filologia no s’identifica necessàriament amb els punts de vista mantinguts en els treballs que publica.

5. Principis ètics en investigació i publicació

En rels nostres temps, quan tantes possibilitats ofereix en el camp del coneixement, la qualitat i el rigor que cal exigir a una revista d’investigació no pot deslligar-se d’una sèrie de principis ètics que, dins del procés de publicació, afecten editors, avaluadors i autors. En aquest sentit, la Revista Valenciana de Filologia vol mostrar el seu compromís amb el codi ètic pel qual es regeix i que, basat en les recomanacions del Committee on Publication Ethics (COPE) i en l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).