L’anomenat ‘Cant espiritual’ d’Ausiàs March en els testimonis antics de l’obra del poeta

Autors/ores

  • Rafael Alemany

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v1i1.20

Resum

L’objetiu de l’article és l’estudi d’alguns elements extrínsecs de la transmissió del poema CV —Cant espiritual— d’Ausiàs March, a partir de l’anàlisi directa dels testimonis manuscrits i impresos dels segles xv i xvi que ens l’han preservat. S’hi tracten els aspectes següents: a) caracterització bàsica d’aquests testimonis; b) foliació concreta del poema en cadascun d’aquests; c) nombre de versos de la composició segons els diferents testimonis; d) denominació de la poesia d’acord amb les rúbriques que l’encapçalen en cada document, i e) posició relativa del poema dins de cada testimoni. Paraules clau: Ausiàs March, poema CV, transmissió textual, manuscrits i edicions antics, versions, denominació, ubicació Abstract: The objective of this paper is to study of some extrinsic elements of the trans- mission of the poem CV —Cant espiritual— by Ausiàs March, based on the direct analysis of the manuscripts and printed testimonies dated in the 15th and 16th centuries which have been preserved until present day. These following aspects are to be dealt with: a) ba- sic characterization of these testimonies; b) concrete foliation of the poem in each one of these items; c) number of verses of the composition according to the different testimonies; d) poetry denomination in accordance with the headlines in each document, and e) relative position of the poem within each testimony. Keywords: Ausiàs March, CV poem, textual transmission, old manuscripts and editions, versions, denomination, location

Referències

Archer, R. (1982) «E ja en mi alterat és l’arbitre. Dramatic Representation in Ausiàs March’s Cant Espiritual», Bulletin of Hispanic Studies, 59, p. 317-323.

————— (ed.) (1997) Ausiàs March, Obra completa, 2 vol., Barcelona, Barcanova.

————— (1998) «“Puys que sens tu algú a tu no basta” (poema CV)», dins Lectures d’Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, p. 241-264.

————— (ed.) (2017) Ausiàs March, Dictats. Obra completa, amb traducció castellana de M. Coderchi J. M. Micó, Madrid, Ediciones Cátedra.

Arnau, R. (1989) «Tragedia y esperanza en el Cant Espiritual de Ausiàs March», Anales Valentinos. Revista de Filosofía y Teología, 15: 29, p. 73-92.

Baselga y Ramírez, M. (ed.) (1896)El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Saragossa, Cecilio Gasca. [Reed.: Saragossa, Universidad de Zaragoza, 2011. També hi ha facsímil de la part que comprén només les poesies d’Ausiàs March, a cura de Felip Bens: Els poemes d’Ausias March en el ‘Cançoner de Saragossa’, València, Corts Valencianes, 1997.]

Beltran, V. (2006) Poesia, escriptura i societat: els camins de March, Castelló/Barcelona, Fundació Germà Colón Doménech / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Bohigas, P. (ed.) (2000 [1a ed. 1952-59]) Ausiàs March, Poesies, edició revisada per A. J. Soberanas i N. Espinàs, Barcelona, Barcino.

Clausell Nàcher, C. (1997) «Donchs, mal deçà, e dellà mal sens terme: petjades anselmianes en el Cant Espiritual d’Ausiàs March», dins Miscel·lània Germà Colón, 7, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 47-50.

Costa i Sarió, J. R. (1978)Ausiàs March i el seu «Cant Espiritual». Assaig d’aproximació, Gandia, Publicacions de l’Institut Duc Reial Alfons el Vell. [2a ed. ampliada: 1981.]

Dilla, X. (1994) «El manuscrit E d’Ausiàs March: ordre alfabètic o re-imaginació?», dins C. Romero i R. Arqués (ed.), La cultura catalana tra l’Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992), Pàdua, Editoriale Programma, p. 219-228.

Duran, E. (1997) «La valoració renaixentista d’Ausiàs March», dins Homenatge a Arthur Terry, 1, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 93-108.

Escartí, V. J. (1997a) La primera edició valenciana de l’obra d’Ausiàs March (1539), 2 vol., València, Fundació Bancaixa / Universitat de València / Generalitat Valenciana / Biblioteca Nacional.

L’anomenat ‘Cant espiritual’ d’Ausiàs March en els testimonis antics de l’obra del poeta / 32

————— (1997b) «Nota sobre l’interés per Ausiàs March al segle xvi», dins R. Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Alacant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 155-172.

————— (1997c) «Les edicions de l’obra d’Ausiàs March al segle xvi», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, p. 33-36.

————— (1999) «Encara sobre València i Ausiàs March al segle xvi», dins R. Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle xv, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, p. 173-197.

————— (2010) «Les edicions cinccentistes d’Ausiàs March: la via d’accés a Castella», dins La poesia d’Ausiàs March i el seu temps, 2 vol., València, Institució Alfons el Magnànim, p. 285-310.

Fuster, J. (1983) «Divagació entorn del Cant Espiritual d’Ausiàs Marc», Ullal, 4 (tardor), p. 7-18. [Reed.: J. Fuster, Obres completes, 7: Llengua, literatura, història, Barcelona, Edicions 62, 1994, p. 233-255; Joan Fuster, Misògins i enamorats, Alzira, Bromera, 1995, p. 183-205.]

Lloret, A. (2013) Printing Ausiàs March: Material Culture and Renaissance Poetics, Madrid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles.

López Casas, M. M. (2003) «La recepció d’Ausiàs March al segle xvi: l’edició de Romaní (1539)», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 34, p. 79-110.

————— (2010) «¿El cancionero D de Ausiàs March, un original de imprenta?», dins J. M.

Fradejas, D. Dietrick Smithbauer, D. Martín Sanz i M. J. Díez Garretas (ed.), Actas del XIII Congreso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15 a 19 de septiembre de 2009). II, Valladolid, Asociación Hispánica de Literatura Medieval, p. 1181-200.

————— (2011) «De los impresos al cancionero E de Ausiàs March», dins J. L. Martos (ed.),

Del impreso al manuscrito en los cancioneros, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, p. 171-86.

————— (2014) «Las variantes de imprenta en la edición d de Ausiàs March (Valladolid 1555)», en J. L. Martos (ed.), La poesía en la imprenta antigua, Alacant, Publicaciones de la Universidad de Alicante, p. 79-94.

Madurell i Marimon, J. M. (1973) Claudi Bornat, Barcelona, Fundació Vives Casajuana.

Malé i Pegueroles, J. (2000) «Carles Riba i el “Cant Espiritual” d’Ausiàs March», Reduccions, 72 (febrer), p. 66-80.

Martos, J. L. (2003) «Cuadernos y génesis del Cancionero O1 de Ausiàs March (Biblioteca Universitaria de Valencia Ms. 210)», dins J. L. Serrano Reyes (ed.), Cancioneros en Baena, 2: Actas del II Congreso Internacional ‘Cancionero de Baena’. In memoriam Manuel

Alvar, Baena, Ayuntamiento de Baena, p. 129-142.

L’anomenat ‘Cant espiritual’ d’Ausiàs March en els testimonis antics de l’obra del poeta / 33

————— (2005) «La restauración de las obras de Ausiàs March: los cancioneros impresos del siglo xvi», dins A. Baldissera i G. Mazzocchi (ed.), I canzonieri di Lucrecia - Los cancioneros de Lucrecia, Pàdua, Unipress, p. 409-426.

————— (2009) «La duplicació de poemes en el cançoner G d’Ausiàs March i el copista G2b», Cancionero General, 7, p. 35-69.

————— (2013) «Estructura codicológica y problemas de transmisión del cancionero C de Ausiàs March (Real Biblioteca, El Escorial, L-III-26)», eHumanista, 25, p. 156-178.

Pagès, A. (ed.) (1991 [1a ed. 2012-14]) Les obres d’Auzias March, 2 vol. (ed. facsímil de la publicada a Barcelona per l’Institut d’Estudis Catalans el 1912-14), València, Consell Valencià de Cultura.

Poveda Clement, V. R. (2015) «La font de l’editio princeps d’Ausiàs March», Revista de cancioneros impresos y manuscritos, 4, p. 78-109. <http://www.cancioneros.org/rcim/tabla_contenidos.aspx> (30/07/2017)

Prats, M. (1998) Sobre el Cant espiritual d’Ausiàs March, Barcelona, Fundació Joan Maragall / Editorial Claret.

Ramírez i Molas, P. (1981) «Un manuscrit inèdit d’Ausiàs March», dins Homenatge a Josep M. Casacuberta, 2, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 217-240.

Sobrer, J. M. (1984) «Notes sobre el poema 105 d’Ausiàs March», Els Marges, 30, p. 111-122. [Reed. dins N. Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, III, Barcelona, Curial, 1985, p. 112-136.]

Torró Torrent, J. (2010) «La compilació del cançoner de Saragossa», dins A. Alberni, L. Badia i L. Cabré, Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum, p. 379-424.

Zimmermann, M. C. (1981) «Ausiàs March i el Cant Espiritual: poema i pregària», dins Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 2, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 241-269.

Publicades

2017-12-01

Número

Secció

Monogràfic