Una antologia marquiana a la Barcelona del tercer quart del segle xv

Autors/ores

  • Francesc J. Gómez Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v1i1.21

Resum

Aquest article estudia l’estreta relació dels testimonis barcelonins AILM de la po- esia de March des d’una perspectiva codicològica i ecdòtica. Una anàlisi d’aquesta mena fa pensar que la majoria dels poemes compartits pels testimonis AL davallen d’un antecedent comú, consistent en una antologia conforme a l’ordre establert per Pagès a partir dels testi- monis monogràfics de l’obra de March. Aquesta antologia, emparentada amb el cançoner de Nova York (N), no fou l’única font dels testimonis ALM, que presenten altres indicis de relació amb el cançoner de Saragossa (H). Paraules clau: Ausiàs March, crítica textual, cançoner d’obres enamorades, cançoner de l’Ateneu, cançoner L Abstract: This essay examines the close relation between the Barcelona witnesses AILM of March’s poetry from both a codicological and ecdotic perspective. Such an analysis leads to suggest that most of the poems present in both manuscripts AL go back to a common arc- hetype, consisting in an anthology in the order established by Pagès according to the mono- graphic manuscripts of March’s works. This anthology, related to the New York manuscript N, was not the only source of ALM, in which other particular relations with the Zaragoza manuscript H can also be detected. Keywords: Ausiàs March, ecdotic, cançoner d’obres enamorades, cançoner de l’Ateneu, cançoner L

Referències

Alberni, A.; Badia, L.; Cabré, L. (ed.) (2010) Translatar i transferir: la transmissió dels textos i el saber (1200-1500), Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum / Universitat Rovira i Virgili.

Archer, R. (ed.) (1997) Ausiàs March, Obra completa, Barcelona, Barcanova, 2 vol.

Beltran, V. (ed.) (2006a) El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles, Barcelona, PAM.

————— (2006b) Poesia, escriptura i societat: els camins de March, Castelló de la Plana / Barcelona, Fundació Germà Colón Domènech / PAM.

Bohigas, P. (ed.) (1952-1959) Ausiàs March, Poesies, Barcelona, Barcino, 5 vol.

Cabré, L.; Turró, J. (1995) «Perché alcun ordine gli habbia ad esser necessario: la poesia 1 d’Ausiàs March i la tradició petrarquista», Cultura Neolatina 55, p. 117-136.

Cabré, M. (2002) «Jutges, processos i sentències en la lírica del xv: Joan Ramon Ferrer, mantenidor del gai saber (1475)» Estudi General 22, p. 409-420.

Galí, M.; Ramos, R.; Torró, J. (2010) «De mossèn Avinyó a Lluís d’Avinyó, uixer del príncep de Viana», dins Alberni, Badia & Cabré (2010), p. 475-508.

Marfany, M. (2007) «D’Ausiàs March a Bernat Hug de Rocabertí: Antoni Vallmanya i el cànon poètic de mitjan segle xv», Llengua & Literatura 18, p. 45-73.

————— (2010) «La traducció catalana medieval de La Belle dame sans merci d’Alain Chartier », dins Alberni, Badia & Cabré (2010), p. 179-188.

Pagès, A. (1912-1914) Les obres d’Auzias March, Barcelona, IEC, 2 vol.

Ramos, R.; Rodríguez Risquete, F. J.; Torró, J. (2014) «Mossèn Avinyó, the Cancionero de Vindel and the Cançoner llemosí del siglo xv», Digital Philology 3, núm. 1 (Primavera), p. 142-161.

Rodríguez Risquete, F. J. (2003) Vida y obra de Pere Torroella, tesi doctoral, Girona, Universitat de Girona, 2 vol.

————— (2010) «El Cançoner de l’Ateneu (Biblioteca de l’Ateneu de Barcelona, ms. 1)», dins Alberni, Badia & Cabré (2010), p. 425-473.

Torró Torrent, J. (2010) «El Cançoner de Saragossa», dins Alberni, Badia & Cabré (2010), p. 379-423.

Publicades

2017-12-01

Número

Secció

Monogràfic