Anàlisi col·locacional de ‘dos’ i ‘tres’ en els Dictats d’Ausiàs March: indicis de la cosmovisió i les idees filosòfiques del poeta

Autors/ores

  • Elena Sánchez-López Universitat d'Alacant

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v1i1.23

Resum

Resum: La profusió de dos i tres és un detall que sovint, en March, pot passar desapercebut,  però que, en conjunt, és molt destacable. La inclusió d’aquestes xifres té un paper molt important en el desenvolupament de la teoria amorosa, moral i psicològica. En aquesta anàlisi  hem partit de l’estudi col·locacional global que ens ha revelat el fet que el dos i el tres pre· senten una alta presència en l’obra. Ens hem centrat en les concordances d’aquests numerals  per a determinar amb quins substantius es col·loquen i hem contextualitzat les combinacions  dins del text i dins del pensament de l’època. Presentem aquesta informació en llistats de col· locacions, amb comentaris sobre el seu paper i les línies de concordança que els justifiquen.

Paraules clau: Ausiàs March, anàlisi col·locacional, numerals, cosmovisió, teoria amorosa

Abstract: The profusion of the numbers dos (‘two’) and tres (‘three’) is a detail that usually  go unnoticed reading the poems by March, but that is quite remarkable when regarding his  work as a whole. These numbers plays a very important role in the development of his love, moral and psychological theory. We base on a global collocational analysis that revealed that  dos and tres have a high frequency in the poet’s work. We focus on the concordances of these  numbers to determine the substantives they collocate with. Then, we contextualize these  combinations in the text, as well as in the thinking of the time. We will present this informa· tion as a collocations list, with comments on their role and the concordances justifying them. 

Keywords: Ausiàs March, collocational analysis, numbers, world view, love theory

Referències

Archer, R. (ed.) (2007) [revisada el 2009] Obra completa d’Ausiàs March, Alacant: IVITRA.

————— (ed.) (1997) Ausiàs March. Obra completa, 2 vol., Barcelona, Barcanova.

————— (ed.) (2017) Dictats. Obra completa d’Ausiàs March (traduccions de Marion Coderch i José María Micó), Madrid, Ediciones Cátedra («Letras Hispánicas»), 788 p.).

Buttler, D. A. (1981) A Study of the Vocabulary in the Poetry of Ausiàs March, Washington, The Catholic University of America.

Firth, J. R (1957) «Modes of Meaning», Papers in Linguistics, 1934-1951, Londres, Oxford University Press, p. 190-215.

Hauf i Valls, A. (1983) «El lèxic d’Ausiàs March. Primer Assaig de valoració i llista provisional de mots i de freqüències», Miscel·lània Pere Bohigas, 3, Barcelona, PAM, p121-124.

Hori, M. (2004) Investigating Dickens’ Style. A Collocational Analysis, Nova York, Palgrave MacMillan.

Lovejoy, A. O. (1964) The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Lewis, C. S. (1980) La imagen del mundo. Introducción a la literatura medieval y renacentista (trad. Carlos Manzano), Barcelona, Antoni Bosch.

Martines, V.; Sánchez López, E. (2014) «L’ISIC-IVITRA i el metacorpus CIMTAC. Noves aportacions a la lingüística de corpus», Estudis Romànics, 36, Barcelona, IEC, p. 423-436.

McIntosh, A. (1966) «Patterns and Ranges», Papers in General, Descriptive and Applied Linguistics, Londres, Longman, p. 183-199.

Pagès, A. (ed.) (1912-1914), Les obres d’Auzias March, edició crítica, 2 vol., Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

————— (1925) Commentaire des poésies d’Auzias March, París, Champion.

Pring-Mill, R. (1991) Estudis sobre Ramon Llull, Barcelona, Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Rico, F. (1988) El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea en la cultura española, edición corregida y augmentada, Madrid, Alianza.

Sánchez López, E. (2010) «Lingüística de corpus i clàssics literaris: El repte d’etiquetar la llengua antiga», Traduzione e continuità di tradizioni. Valencia a Bari, Lecce, Pensa Multimedia.

————— (2013), Estudi de la llengua d’Ausiàs March a través de les col·locacions. Una aproximació semiautomàtica, Berlín / Boston, De Gruyter.

Sinclair J. (1966) «Beginning the study of lexis», dins C. Bazell et al (ed.) In Memory of J. R. Firth. Londres, Longman, p. 410-30.

————— (1991) Corpus, Concordance, Collocation, Oxford, Oxford University Press.

————— (1995) Collins Cobuild English Collocations on CD-ROM, Londres, Harper Collins.

Publicades

2017-12-01

Número

Secció

Monogràfic