El «canvi i caiguda de preposicions» en el ‘Tirant lo Blanch’

Autors/ores

  • Jordi Ginebra Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v1i1.25

Resum

Resum: En aquest treball es fa una petita contribució a l’estudi de la fonamentació històrica  de la normativa gramatical contemporània (la de Fabra, la de la Gramàtica normativa valenciana i la de la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC) en relació amb l’anomenat «canvi i caiguda de preposicions», i alhora es contribueix al coneixement de la sintaxi històrica del català. La recerca se circumscriu al Tirant lo Blanch. Els resultats mostren que l’absència de  preposició davant de la conjunció que introductora de completives és sistemàtica en el Tirant,  amb què es confirma la coherència de la posició de Fabra i s’explica que la GNV i la GIEC n’hagin estat continuadores. En canvi, la substitució, davant d’infinitiu, de les preposicions  de règim verbal en i ab per a i de no és un fenomen que caracteritzi el Tirant, que reflecteix  una situació complexa. La norma de Fabra a propòsit d’aquest punt tenia, doncs, una fonamentació històrica més feble, i la modificació de la posició normativa sembla prou justificada.

Paraules clau: sintaxi històrica, sintaxi catalana, codificació lingüística, literatura medie- val, història de la llengua

Abstract: This paper makes a small contribution to the study of the historical foundations of contemporary normative grammar (Pompeu Fabra, the Gramàtica normativa valenciana  and the Gramàtica de la llengua catalana) in the field of the so-called “change and deletion  of prepositions”. At the same time, this paper contributes to the knowledge of Catalan historical syntax. The research is limited to Tirant lo Blanch, the most important work in the canon of authorities in Fabra’s grammars. The results show that in Tirant, systematically, the preposition does not precede the conjunction que introducing finite subordinate clauses, which confirms the coherence of Fabra’s position in this point, and also justifies that the GNV and the GIEC have maintained his approach. On the other hand, before non-finite subordinate clauses the substitution of the prepositions en and ab for a and de is not a phenomenon that characterizes Tirant. This medieval novel seems to reflect a complex situation, not fully studied yet. In this respect, Fabra’s rule had, therefore, weaker historical foundations, and the modification of the normative position seems justified enough.

Keywords: historical syntax, catalan syntax, corpus planning, medieval literature, history of language

Referències

Baile López, Eduard (2007) «Estudi paremiològic del Tirant lo Blanch», dins Armando López Castro & María Luz Divina Cuesta Torre (ed.), Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, 20-24 de septiembre de 2005), vol. i, Lleó, Universidad de León, p. 277-285.

————— (2013): «Diccionari específic dels substantius i dels adjectius del Tirant lo Blanc», tesi doctoral, 3 vol., Alacant, Universitat d’Alacant.

Bassols de Climent, Mariano (1956) Sintaxis latina, 2 vol., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Citem per la 5a reimpressió: 1976.)

Bastardas, Joan (1953) Particularidades sintácticas del latín medieval (Cartularios españoles de los siglos viii al xi), Barcelona, Escuela de Filología.

Bonet, Sebastià & Joan Solà (1986) Sintaxi generativa catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

Cano Aguilar, Rafael (1985) «Sobre el régimen de las oraciones completivas en español lásico», dins Julio Fernández-Sevilla;

Humberto López Morales; José Andrés de Molina;

Antonio Quilis & Gregorio Salvador (ed.), Philologica Hispaniensia in Honorem Manuel Alvar, vol. ii, Madrid, Gredos, p. 81-93.

Casanova, Emili (1994) «Llengua popular i llengua col·loquial al Tirant lo Blanch», dins Antoni Ferrando (ed.), Miscel·lània Joan Fuster, vol. viii, p. 119-138.

Colón i Domènech, Germà (2013) «La llengua del Tirant. Algunes qüestions», dins Germà Colón (ed.), Els escriptors valencians del segle xv, Castelló, Universitat Jaume I, p. 99-107.

Ernout, Alfred & François Thomas (1953) Syntaxe latine, segona edició, París, Klincksieck.

Escrivà, Vicent (1992) «Els refranys en el Tirant lo Blanc», Estudis de Llengua i Literartura Catalanes, xxiv [= Miscel·lània Jordi Carbonell / 3], p. 21-42.

Fabra, Pompeu (1912) Gramática de la lengua catalana, Barcelona, Tipografía L’Avenç: Massó, Casas & Ca.

————— (1933): Gramàtica catalana, setena edició, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Ferrando, Antoni (1987-1989) «Entorn de la llengua del Tirant lo blanc», Estudis Romànics, 4, p. 369-372.

————— (2012): «Llengua i context cultural al Tirant lo Blanc. Sobre la identitat del darrer Joanot Martorell (1458-1465)», eHumanista: Journal of Iberian Studies, 22, p. 623-668.

Ginebra, Jordi (2003) «L’autoritat en l’ús de la llengua catalana: el cànon de Pompeu Fabra », Estudios Catalanes. Revista Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Catalanas, 1, p. 53-64.

Ginebra, Jordi & Roser Llagostera (en premsa): «El complement de règim», dins Gramàtica del català antic, en curs de publicació.

El «canvi i caiguda de preposicions» en el ‘Tirant lo Blanch’ / 181 GIEC (2016) = Institut d’estudis catalans, Gramàtica de la llengua catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

GNV (2006) = Acadèmia Valenciana de la Llengua, Gramàtica normativa valenciana, València, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Guia, Josep (1995) «Introducció a la fraseologia del Tirant», Afers, 10, 20, p. 129-142.

————— (2007): «Les unitats fràsiques del capítol 143 de Tirant lo Blanc, traducció d’una epístola de Petrarca. Identificació, funció discursiva i estudi contrastiu», Estudis Romànics, 29, p. 81-107.

Manoliu-Manea, Maria (1985) Tipología e historia. Elementos de sintaxis comparada románica, Madrid, Gredos.

Martorell, Joanot (2005): Tirant lo Blanch, edició coordinada per Albert Hauf, València, Tirant lo Blanch.

Parera i Parramon, Jordi (1986) «Contribució a l’estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanch (primera part)», Llengua & Literatura, 1, p. 51-109.

————— (1987) «Contribució a l’estudi de les preposicions en el Tirant lo Blanch (segona part)», Llengua & Literatura, 2, p. 19-66.

Serradilla Castaño, Ana M. (1997) El régimen de los verbos de «entendimiento y lengua» en español medieval, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Solà, Joan (1972) «Canvi i caiguda de preposicions», dins els seus Estudis de sintaxi catalana, vol. ii, Barcelona, Edicions 62, p. 11-43.

————— (1994) Sintaxi normativa: estat de la qüestió, Barcelona, Empúries.

Villalba, Xavier (2002) «La subordinació», dins Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró & Manuel Pérez

Publicades

2017-12-01

Número

Secció

Miscel·lània