Les autotraduccions poètiques al castellà de Joan Fuster (Verbo, 1946-1949)

Autors/ores

  • Salvador Ortells Miralles Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.28939/rvf.v1i1.27

Resum

Resum: Es pretén posar en relleu la importància de la poesia i la traducció en el conjunt de l’obra literària de Joan Fuster a partir de les autotraduccions poètiques en castellà que  publicà, entre 1946 i 1949, en Verbo, revista literària que fundà i dirigí amb José Albi. Par- tint d’una contextualització prèvia en què es justifica la presència de l’autotraducció en la  història de la literatura catalana, s’analitzen els motius pels quals Fuster hagué de traduir un nombre considerable de poemes. En aquest sentit, hi intervenen dos factors bàsics que determinen l’orientació de la nostra investigació: el paper central de Fuster en la creació de Verbo i els dubtes que generaren les autotraduccions poètiques respecte a la tria lingüística de Fuster en els seus inicis poètics, dubtes que hem tractat d’esbrinar a partir de la corres- pondència inèdita entre Fuster i Albi. 

Paraules clau: Joan Fuster, José Albi, poesia, traducció, autotraducció, literatura compa- rada, revista literària Verbo

Abstract: This article tries to remark the importance of the poetry and the translation  in the collection of Joan Fuster’s literary work from the poetic self-translations in Spanish  that he published, between 1946 and 1949, in Verbo, the literary review he founded ran  with José Albi. Based on a previous contextualization in which we justify the presence of  self-translation in the history of Catalan literature, we analyse the reasons why Fuster had to  translate a big amount of poems. In this respect, two factors come into play in the direction  of our research: Fuster’s main role in the creation of Verbo and the doubts that the poetic  self-translations caused as for Fuster’s linguistic choice in his poetic beginnings, doubts that  we have tried to find out from the unpublished correspondence between Fuster and Albi.

Keywords: Joan Fuster, José Albi, poetry, translation, self-translation, comparative litera- ture, literary review Verbo

Referències

Albi, J. (1944) [Carta manuscrita de José Albi a Joan Fuster del 16 de juny de 1944], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1945) [Carta manuscrita de José Albi a Joan Fuster del 20 de desembre de 1945], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1946a) [Carta mecanoscrita de José Albi a Joan Fuster del 18 de gener de 1946], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1946b) [Carta mecanoscrita de José Albi a Joan Fuster del 23 de gener de 1946], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1946c) [Carta mecanoscrita de José Albi a Joan Fuster del 27 de març de 1946], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1948a) «Una pequeña historia de Verbo. Especialmente dedicada a Salvador Pérez-Valiente», Verbo. Cuadernos Literarios, novembre-desembre, s. p. [editorial].

————— (1948b) [Carta mecanoscrita de José Albi a Joan Fuster del 16 d’abril de 1948], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1948c) [Carta mecanoscrita de José Albi a Joan Fuster del 12 de novembre de 1948], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1949a) [Carta manuscrita de José Albi a Joan Fuster del 4 de gener de 1949], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1949b) [Carta manuscrita de José Albi a Joan Fuster del 9 d’abril de 1949], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1993) «Joan Fuster: adolescencia y amistad», dins Antoni Martí (ed.): Fuster entre nosaltres, València, Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, p. 279-286.

Ballester, J. (1990) Joan Fuster: una aventura lírica, València, Tres i Quatre.

————— (2005) «Entre eriçó i guineu. Joan Fuster i el grup Torre. A propòsit de la correspondència amb Xavier Casp, Miquel Adlert i Santiago Bru», L’Espill, 21, p. 158-174.

Burguera, F. (1993) «Fuster indefugible», dins Antoni Martí (ed.): Fuster entre nosaltres, València, Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, p. 241-246.

Fuster, J. (1946) «Poema viii», Cuadernos literarios, març, s. p.

————— (1946a) «Jardín», Cuadernos literarios, març, s. p.

————— (1946b) «Noches sin alma», signat amb el pseudònim Jorge F. March, Cuadernos literarios, març, s. p.

————— (1946c) «3er. poema romántico», Cuadernos literarios, abril-maig, s. p.

————— (1946d) «Poema» [«Así, / con las horas hundiéndose en mis ojos... »], Cuadernos literarios, abril-maig, p. 4.

————— (1946d) «Poema del suburbio», signat amb el pseudònim Jorge F. March, Cuadernos literarios, abril-maig, p. 8.

Les autotraduccions poètiques al castellà de Joan Fuster (‘Verbo’, 1946-1949) / 222

————— (1946f) «Dos canciones inacabadas» [«Desde mi rincón el cielo esparce...», «Qué corazón tuyo, qué silencio...»], Verbo. uadernos literarios, agost, s. p.

————— (1946g) «Orilla de este amor», Verbo. Cuadernos literarios, agost, s. p.

————— (1946h) «Oda al Mediterráneo», Verbo. Cuadernos literarios, octubre-novembre, s. p.

————— (1946i) «Poemas en la Navidad del Señor» [«Camino de Belén», «Belén de veras», «Nochebuena corriente»], Verbo. Cuadernos literarios, desembre, p. 9.

————— (1947a) «Presencia de la Muerte», Verbo. Cuadernos literarios, gener-febrer, p. 14.

————— (1947b): [Carta mecanoscrita de Joan Fuster a Carles Salvador del 26 de setembre de 1947], Centre de Documentació Joan Fuster, AJFO.

————— (1948a) «Tres poemes» [«A Sant Francesc d’Assís, en llegir el Càntic de les Criatures », «L’olivera», «Elegia íntima», amb versions en castellà signades amb el pseudònim V. T. M.], Verbo. Cuadernos literarios, abril-maig, p. 14.

————— (1948b) «(Conato de imprecación)», Verbo. Cuadernos literarios, novembredesembre, p. 10.

————— (1949) «Dos poemes», [«Impressió de tardor», «Cançó tranquil·la», amb versions en castellà], Verbo. Cuadernos literarios, 15, març-abril, pp. 16-17.

————— (2003) De viva veu, a cura d’Isidre Crespo, Catarroja / Barcelona / Palma, Afers.

————— (2006): Correspondència 10. Xavier Casp, Miquel Adlert, Santiago Bru i Vidal, 2a part, a cura de Josep Ballester, València, Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València / Tres i Quatre.

Furió, A. (1994) Àlbum Fuster, València, IVEI / Alfons el Magnànim.

Furió, A.; Palàcios, J. (2002) «Apèndix. Notes explicatives i materials complementaris», dins Joan Fuster: Obra completa. Volum primer. Poesia, Aforismes, Diari, Vinyetes i Dibuixos, Barcelona, Edicions 62 / Universitat de València, p. 939-997.

Grutman, R. (2009) «La autotraducción en la galaxia de las lenguas», Quaderns: revista de traducció, 16, 123-134.

————— (2013): «Beckett and Beyond: Putting Self-Translation in Perspective», Orbis Litterarum 68:3, p. 188-206.

Pérez Montaner, J. (1991) «Els primers escrits de Joan Fuster», Canelobre, 22, p. 63-70.

————— (1992) «Joan Fuster i l’aventura literària de Verbo», dins Miscel·lània Joan Fuster, v, Barcelona, Publicacions de l’Abadia del Montserrat, p. 259-281.

Pérez Moragón, F. (2014) «Introducció», dins Joan Fuster, Les idees religioses i l’existencialisme en el teatre modern. La bona nova a Maria, València, Denes, p. 8-58.

Recuenco, M. (2011) «Más allá de la traducción: la autotraducción», Trans. Revista de traductología, 15, p. 193-208.

Publicades

2017-12-01

Número

Secció

Miscel·lània